ఈ లింగాష్టకం వింటే అన్ని శుభాలే జరుగుతాయి …

ఈ లింగాష్టకం వింటే అన్ని శుభాలే జరుగుతాయి …

ఓం నమః పార్వతి పతయే హరహర మహాదేవ శంభో శంకర ..అంటూ ఈ లింగాష్టకం వింటే అన్ని శుభాలే జరుగుతాయి …

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *